แผนภูมิที่ 6 ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายด้านการมีส่วนร่วม