แผนภูมิที่ 7 ดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายด้านบทบาทผู้นำ