ข้อมูลดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย ด้านการศึกษา