ข้อมูลดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย ด้านสุขภาพ