ข้อมูลดัชนีการพัฒนามิติหญิงชายของประเทศไทย ด้านการทำงาน