เด็ก

  1. การเกิด
  2. การตาย
  3. ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
  4. ภาวะทุพโภชนาการ
  5. การเลี้ยงดู