เศรษฐกิจ

 1. การพัฒนาทักษะฝีมือเสริมสร้างศักยภาพการหารายได้
 2. การเข้าถึงตลาดแรงงานในประเทศ/ต่างประเทศ และการบรรจุงาน
 3. สถานภาพแรงงาน
 4. การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
 5. การว่างงาน
 6. รายได้หญิงต่อชายในการทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนนอกภาคเกษตร
 7. สหภาพแรงงาน
 8. ชั่วโมงการทำงานบ้าน
 9. การมีงานทำ
 10. การทำงานต่ำระดับ
 11. การรับงานมาทำที่บ้าน
 12. การเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินของครัวเรือน
 13. การเป็นเจ้าของรถจดทะเบียน
 14. แรงงานที่มีประกันสังคม
 15. คนต่างด้าว
 16. การใช้เวลาของประชากร