การศึกษา

 1. ปีการศึกษาเฉลี่ย
 2. การเข้าเรียน
 3. นักเรียน/ครู
 4. การคงอยู่ของนักเรียน
 5. การออกจากโรงเรียน
 6. นักเรียนศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 7. ผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ทักษะคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือ
 9. การอ่านออกเขียนได้
 10. การพัฒนาขีดความสามารถ
 11. การเข้าฝึกอบรมอาชีพ
 12. การอ่านหนังสือ
 13. คะแนนผลการสอบ O-NET
 14. การศึกษานอกโรงเรียน