สิ่งแวดล้อม

  1. คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติ
  2. การเข้ารับการอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม