สุขภาพ

 1. อายุคาดเฉลี่ย
 2. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 4 ครั้งตามเกณฑ์
 3. การคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุข
 4. การตายของมารดา
 5. การคุมกำเนิด
 6. การสูบบุหรี่
 7. การดื่มสุรา
 8. HIV/AIDS
 9. ประชากรที่มีอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย
 10. ผู้สูงอายุ
 11. ความพิการ
 12. การออกกำลังกาย
 13. โรคมะเร็ง
 14. โรคหัวใจ
 15. โรคเบาหวาน
 16. โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง
 17. การตาย
 18. การสูญเสียปีสุขภาวะ
 19. อุบัติเหตุขนส่งทางบก
 20. การฆ่าตัวตาย
 21. สุขภาพจิต
 22. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล