สิทธิมนุษยชน

  1. คณะกรรมการระดับชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน
  2. การรับเรื่องร้องทุกข์ และการช่วยเหลือคนหางาน