ความยากจน

  1. ประชากรยากจน
  2. ครัวเรือนยากจน (ด้านรายจ่าย)
  3. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
  4. ครัวเรือนที่มีหนี้สิน