ความรุนแรง

  1. สถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกะทำความรุนแรง
  2. เด็กและสตรีที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
  3. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง
  4. การดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี
  5. การดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
  6. เด็กและผู้หญิงที่ขอรับการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์
  7. เด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  8. ผู้ต้องขัง