ที่ตั้งของหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
 
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2642 7770
โทรสาร : 0 2642 7770
 
 : thaigender@owf.go.th
Website : http://www.gender.go.th