สตรี บุคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี
2558
ประจำปี
2557
ประจำปี
2556
ประจำปี
2555
ประจำปี
2554
ประจำปี
2553
ประจำปี
2552
ประจำปี
2551
ประจำปี
2550
ประจำปี
2549
ประจำปี
2548