<<  Back     
เป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal - MDGs)
 
องค์กรสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2543 โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ ของสหประชาชาติเข้าร่วม จำนวน 189 ประเทศ โดยผู้นำจากประเทศดังกล่าว ร่วมรับรองคำประกาศแห่งสหัสวรรษ (MILLENNIUM DECLARATION) โดยร่วมกันกำหนดแนวทางและเป้าหมายในอนาคต ที่จะลดช่องว่างจากผลพวงของการพัฒนา และมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคน ภายในปี พ.ศ. 2533 - 2558
     เป้าหมาย
ขจัดความยากจนและหิวโหย
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี
ลดอัตราการตายของเด็ก
พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ
รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
 
         ตาราง 1.1  เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย
1.
ลดสัดส่วนประชากรยากจนลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533 - 2558
บรรลุแล้ว
2.
ลดสัดส่วนประชากรที่หิวโหยลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533 - 2558
บรรลุแล้ว
3.
ให้เด็กทุกคนทั้งหญิงและชายสำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาภายในปี 2558
ใกล้บรรลุ
4.
ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาภายในปี 2548 และในทุกระดับการศึกษา ภายในปี 2558
บรรลุแล้ว
5.
ลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีลง สองในสามในช่วงปี 2533 - 2558
ไม่สามารถใช้กับประเทศไทย
6.
ลดอัตราการตายของมารดาลงสามในสี่ในช่วงปี 2533 - 2558
ไม่สามารถใช้กับประเทศไทย
7.
ชะลอและลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี 2558
ว่าอาจเริ่มเป็นปัญหาอีก
บรรลุแล้ว แต่มีสัญญาณ
8.
ป้องกันและลดการเกิดโรคมาลาเรีย วัณโรค และโรคสำคัญอื่น ๆ ภายในปี 2558
บรรลุแล้ว สำหรับมาลาเรีย และมีโอกาสบรรลุสำหรับวัณโรค
9.
กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มีโอกาสบรรลุ
10.
ลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด และส้วมถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533 - 2558
บรรลุแล้ว
11.
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัดภายในปี 2563
มีโอกาสสูงที่จะบรรลุ
 
               ที่มา :  รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทยปี 2547

<<  Back >>