กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการเสนอขอแก้ไข
 
 1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
 2. การแก้ไข พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
 3. การแก้ไข พ.ร.บ.ปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503
 4. การแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.2471
 5. การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 6. การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 7. พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508
 8. พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505
 9. พ.ร.ฎ.ให้ใช้คำนำหน้านามสตรี พ.ศ.2460
 10. ประมวลกฎหมายอาญา
 11. การเสนอแก้ไข พ.ร.บ. การจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478
 12. การเสนอร่าง พ.ร.บ. ขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ….
 13. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
 14. การเสนอกระทรวงมหาดไทยให้มีการ แก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ในประเด็นสิทธิลาคลอด ของลูกจ้างหญิง
 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2538 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2538
 16. การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับที่มีการห้ามสตรีดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง

<<  ดาวน์โหลดสาระสำคัญทั้งหมดได้ที่นี่  >>

 
<<  Back >>