<<  Back     
ประเด็นหญิงชาย และสิทธิประโยชน์ของผู้หญิงที่ได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2540
สิทธิประโยชน์ที่ผู้หญิงได้รับ

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 5    ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

ประชาชน หญิง ชาย ได้รับความคุ้มครองเท่ากัน

มาตรา 6    รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา 6    เพิ่มเติมว่ากฎ หรือข้อบังคับใด ๆ หากขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้จะใช้บังคับมิได้ อันจะส่งผลต่อกฎหมายลูก กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับผู้หญิงหากไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้จะใช้บังคับไม่ได้เช่นกัน

หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของบุคคล

มาตรา 28    บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ใช้สิทธิฟ้องศาล หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้

(เท่ากับว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้เป็นบทที่ก่อตั้งสิทธิทางศาลได้ในตัว โดยไม่ต้องอ้างกฎหมายระดับรองอื่น กล่าวคือการฟ้องคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 กำหนดไว้ 2 ทางคือ ทางแรกเมื่อมีข้อพิพาท ทางที่สองมีกฎหมายกำหนดสิทธิไว้)  


<<  Back >>