แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการบน http://www.gender.go.th
หน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เอกชน/ภาคผลิต
สถาบันการศึกษา
อื่นๆ
ความพึงพอใจในการใช้บริการบน http://www.gender.go.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ข้อมูลถูกต้องทันสมัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลใน http://www.gender.go.th
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
มีความเข้าใจในเรื่อง Gender มากขึ้น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านให้คะแนนความพึงพอใจเท่าใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ข้อเสนอแนะ