ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • เด็กผู้หญิง

ดร. ศยามล เจริญรัตน์

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สตรีกับสุขภาพ
 • สตรีกับสิ่งแวดล้อม
 • สตรีในชาติพันธุ์ สตรีกับยาเสพติด

นางวิมลศิริ ชำนาญเวช

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • เด็กผู้หญิง

ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรีดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สตรีกับความยากจน
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับเศรษฐกิจ
 • กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • สตรีกับสื่อมวลชน
 • สตรีกับสิ่งแวดล้อม
 • การค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก ในแรงงานข้ามชาติและแรงงานโยกย้ายถิ่น

นางจุรี วิจิตรวาทการ

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี

รองศาสตราจารย์ สุชีลา ตันชัยนันท์

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับสุขภาพ
 • สตรีกับพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี
 • สตรีกับเศรษฐกิจ
 • สตรีกับสุขภาพ
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • สตรีกับสิ่งแวดล้อม

นางสุรางรัตน์ วศินารมณ์

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • เด็กผู้หญิง
 • องค์กรแรงงานด้านสตรี

นางสาวปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • การศึกษาและการฝึกอบรมของสตรี
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธ
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • สตรีกับสื่อมวลชน
 • เด็กผู้หญิง
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายครอบครัวมิติของความรุนแรงภายในครอบครัว สตรีกับกระบวนการยุติธรรม บ้านพักพิงสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง กิจกรรมเยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูญเสีย อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี สตรีกับภาวะผู้นำ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • สตรีกับสุขภาพ
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • เด็กผู้หญิง
 • องค์กรแรงงานด้านสตรี

รองศาสตราจารย์ ภาวนา พัฒนศรี

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สตรีกับความยากจน
 • สตรีกับสุขภาพ
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับเศรษฐกิจ
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • เด็กผู้หญิง

นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สตรีกับความยากจน
 • สตรีกับสุขภาพ
 • ความรุนแรงต่อสตรี
 • สตรีกับเศรษฐกิจ
 • สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
 • สิทธิมนุษยชนของสตรี
 • เด็กผู้หญิง

นายอโณทัย อุดมศิลป

ความรู้ความชำนาญด้านสตรี
 • สตรีกับสื่อมวลชน