พ่อลาเลี้ยงลูกหนึ่งปี..รับเงินเดือนเต็ม

กลุ่มบริษัท เวอร์จินกรุ๊ป ในอังกฤษ ตกลงให้สิทธิ์พนักงานชายลางานเลี้ยงบุตรเป็นเวลา 1 ปี โดยยังคงได้รับเงินเดือนเต็ม ขณะที่กฎหมายให้สิทธิ์คุณพ่อลาเลี้ยงลูกหรือบุตรบุญธรรมได้ 2 สัปดาห์

แหล่งที่มา : http://news.voicetv.co.th/world/216768.html
ประกาศใช้แล้ว พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยลงวันที่ประกาศ 8 มี.ค. ให้มีผลบังคับใช้อีก 180 วันถัดไป ตั้ง องค์กรคุ้มครอง-ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และกำหนดโทษสำหรับการเลือกปฏิบัติ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดย พ.ร.บ. กำหนดนิยาม “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทำหรือไม่กระทำการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ทั้งนี้หากมีการเลือกปฏิบัติโดยอ้างเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีการพิจารณาแล้วถือว่าความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ดูภาพขนาดใหญ่
วีดีทัศน์เนื่องในโอกาสงานวันสตรีสากลประจำปี 2558


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในวันที่ 6 มีนาคม 2558

ภาพ / ข่าวโดย : กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ
ดูภาพขนาดใหญ่
พม. นำผู้ประกอบการสตรีไทยรับรางวัลผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน


เมื่อวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมกิจการสตรีและครอบครัว ร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำผู้ประกอบการสตรีไทยของประเทศ ๑๐ คน เข้าร่วมเวทีอาเซียนรับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2015 ในการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs Forum ครั้งที่ ๑ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี H.E Nguyen Xuan Phuc รองนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล

แหล่งที่มา : www.thaigov.go.th
จีเอ็มส่งเสริมบทบาทผู้หญิงร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์

จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย มีพนักงานผู้หญิงทำงานในตำแหน่งสำคัญมากมายตั้งแต่ในส่วนการผลิตไปจนถึงการตลาด

แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com
ดูภาพขนาดใหญ่
สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล


-

แหล่งที่มา : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ดูภาพขนาดใหญ่
งานแถลงข่าวงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558


งานแถลงข่าวงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 วันที่ (27 ก.พ.58) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แหล่งที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ดูภาพขนาดใหญ่
ประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ "๒ ทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งฯ : เสริมพลังสตรีสร้างพลังสังคม" โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ในวันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ได้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ในสาขาต่างๆ จำนวน ๑๕ สาขา ๓๓ รางวัล เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรประกาศให้ทราบทั่วกัน

แหล่งที่มา : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ดูภาพขนาดใหญ่
แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


-

แหล่งที่มา : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
ดูภาพขนาดใหญ่
พันธกิจของรัฐในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ


คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรภาคี ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “พันธกิจของรัฐในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” ผลการประชุมได้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ดังนี้

แหล่งที่มา : แนวหน้า

อ่านเพิ่มเติม