<< Back >>             
 
 
 
ประตูและรอบบ้านควรเปิดไฟไว้เสมอ
ก่อนนอนตรวจเช็คว่าประตูหน้าต่างล็อคไว้เรียบร้อย
ไม่ใช้ชื่อ-นามสกุลจริงติดหน้ากล่องไปรษณีย์หน้าบ้าน หรือในเครื่องตอบรับโทรศัพท์
ไม่ควรบอกในเครื่องตอบรับโทรศัพท์ว่าท่านไปที่ใด
ไม่ควรให้คนแปลกหน้ารู้ว่าเราอยู่คนเดียว
ควรมีเพื่อนบ้านที่สนิท และสามารถไว้ใจได้
ก่อนเปิดประตูทุกครั้ง ควรแน่ใจว่าผู้มาหาเป็นใคร และอย่าเปิดประตู ถ้าไม่แน่ใจ
ไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเข้าใช้โทรศัพท์ในบ้าน
 
<< Back >>