ค้นหาสถาบันที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสตรีด้วย : ชื่อสถาบัน      back

สถาบันที่จัดการเรียนการสอน

ปริญญาที่เปิดสอนของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    สาขาวิชา : กลุ่มสาขาวิชาปรัชญา/แนวคิด/ทฤษฎีด้านสตรีนิยม
ชื่อปริญญาชื่อวิชา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.601 ฐานแนวคิดสู่ศาสตร์สตรีศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.602 ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.603 วิวัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.615 ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงและการวิเคราะห์ในแนวสตรีนิยม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.616 ร่างกาย ความเป็นหญิงชาย และเรื่องทางเพศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.617 บุรุษศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.618 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.625 ภาวะผู้นำทางสังคมและการเมืองของผู้หญิง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.626 ผู้หญิงกับกฎหมาย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.627 ผู้หญิงกับเศรษฐกิจ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.628 ผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.629 ผู้หญิงกับศิลปวัฒนธรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.645 มิติหญิงชายกับนโยบายสังคม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.646 มิติหญิงชายกับการวางแผน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.647 มิติหญิงชายกับการบิรหารความขัดแย้ง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.661 ระเบียบวิธีวิจัยในแนวสตรีศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.662 สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/โครงการวิจัยส่วนบุคคล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.665 สัมมนาประเด็นปัญหาปัจจุบันด้านสตรีศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.666 การศึกษาเอกเทศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.700 โครงการวิจัยส่วนบุคคล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา), ศศ.ม. (สตรีศึกษา) สต.800 วิทยานิพนธ์