ทัศนะของขาราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ

การศึกษา เรื่อง “ทัศนะของขาราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกการสงเสริมความเสมอภาค หญิงชายในหนวยงานภาครัฐ” มีวัตถุประสงค ศึกษาทัศนะของขาราชการที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ของกลไกการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนจัดทําขอเสนอแนวทางการสงเสริมและพัฒนากลไกการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอเสนอทางนโยบายในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ

ภาพ / บทความโดย : นางรัตนา สัยยะนิฐี (30 เมษายน 2557)
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหผลการศึกษา และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด

ภาพ / บทความโดย : นางรัตนา สัยยะนิฐี (30 เมษายน 2557)
การติดตามและกํากับการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายสตรีใหเปนผูนําในการสรางสันติสุข ประจําปงบประมาณ 2556

การศึกษา เรื่อง “การติดตามและกํากับการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายสตรีใหเปนผูนําในการสรางสันติสุข ประจําปงบประมาณ 2556 ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นปจจัยนําเขา และความคิดเห็นของการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายสตรีใหเปนผูนําในการสรางสันติสุข ประจําปงบประมาณ 2556 พรอมทั้งจัดทําขอเสนอในการพัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายสตรีใหเปน ผูนําในการสรางสันติสุข ในปงบประมาณตอไป

ภาพ / บทความโดย : นางรัตนา สัยยะนิฐี (30 เมษายน 2557)
ความเสมอภาค คือ ความสุข

เสมอภาคไม่ใช่เท่ากัน เสมอภาคไม่ใช่เรียกร้องสิทธิ เสมอภาคไม่ใช่การยุยงให้ครอบครัวแตกแยก ความเสมอภาคคือความสุข ความเสมอภาคในครอบครัวคือความสุขของครอบครัว

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน

สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว สามสัมพันธ์ให้เกียรติและห่วงใย ใส่ใจในหน้าที่ สื่อสารอย่างสุนทรี ครอบครัวมีสมดุล 1.รู้สิทธิและกฎหมาย 2.รู้เพศศึกษาของหญิงและชาย 3.ดูสื่อให้สร้างสรรค์ 4.มีหลักประกันของครอบครัว 5.เข้าร่วมเครือข่าย

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ความเคยชินที่เรามองข้าม

ครอบครัวทุกข์ สุข ครอบครัวมีสุข การแบ่งเบาภาระที่สมดุล ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ดังนั้นเมือ่กลับถึงบ้าน เรา พ่อ แม่ ลูกสาว ลูกชายก็น่าจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือแบ่งเบาช่วยกันภายในบ้าน

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง (Gender Equality) ความเสมอภาคคืออะไร?

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
รู้หรือไม่

รู้หรือไม่ ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทั้งเด็กหญิงเด็กชายอายุไม่เกิน15ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม มีความผิดทันทีตามกฏหมายอาญา มาตรา 277

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มายาคติ เกี่ยวกับความรุนแรง ความเชื่อและความเป็นจริง

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
อุปสรรคที่มองไม่เห็น

อุปสรรคที่มองไม่เห็นในการก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารของผู้หญิง ถ้าผู้หญิงต้องลาคลอด ลาดูแลลูกป่วย แล้วเจ้านายอยากสนับสนุนใคร

แหล่งที่มา : ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

อ่านเพิ่มเติม