การตัดสินใจ

 1. รัฐสภา
 2. คณะรัฐมนตรี
 3. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
 4. ข้าราชการ
 5. ผู้หญิงในการปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่
 6. การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
 7. การอบรมภาวะการเป็นผู้นำ
 8. ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
 9. สหกรณ์
 10. องค์กรชุมชน
 11. หอการค้าจังหวัด