สถานการณ์หญิงชายของประเทศไทย

สถานการณ์หญิงชาย ปี 2558

2 ทศวรรษที่ผ่านมาสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในด้าน ความยากจน การศึกษาและฝึกอบรม สุขภาพอนามัน ความรุนแรง ความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธ เศรษฐกิจ อำนาจและการตัดสินใจ กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี สิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม และเด็กผู้หญิง(more...)

สถานการณ์หญิงชาย ปี 2555-2556

การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ที่ทำให้เห็นบทบาทของหญิงชายในมิติสำคัญๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในด้านโอกาส บทบาท ความเท่าเทียมในมิติต่างๆ ของสังคมไทย (more...)

สถานการณ์สตรี ปี 2554

การสำรวจเจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย เพื่อให้เห็นสถานการณ์ของประชาชนที่มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย ในเรื่องเจตคติที่ดีต่อผู้หญิงด้านความเสมอภาคและบทบาทหญิงชายโดยทั่วไป ด้านครอบครัว ด้านการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชุมชนและในทางการเมือง และด้านการเป็นผู้นำหรือผู้บริหารและอาชีพ/การจ้าง (more...)

สถานการณ์สตรี ปี 2550

สถานภาพสตรีไทยที่ผ่านมา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ด้านสุขภาพอนามัย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน ประเทศไทยได้รับการจัดลำดับให้ดัชนีการพัฒนาคน อยู่ในลำดับที่ 58

สำหรับประเด็นที่น่าห่วงใย คือ เจตคติของสังคมที่มีต่อเด็กและสตรีที่มองว่่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ และการนำเสนอภาพลักษณ์สตรีของสื่อมวลชน ปัญหาความขัดแย้งจากกรณีการใช้อาวุธ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีและเด็ก ตลอดจนปัญหาสิทธิเสรีภาพของเพศที่สาม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น (more...)