** แบบฟอร์มแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และตัวอย่างแผนแม่บทฯ ของ สค.**

(1) แบบรายงานแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (พ.ศ.2555-2559) [ปรับปรุงใหม่]
(2) ตัวอย่างแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

[ดาวน์โหลดทั้งหมด]
        ** แบบฟอร์มแผนแม่บทฯ และรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2555 **

(1) แบบรายงานแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (พ.ศ.2555-2559)
(2) แบบรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2555
(3) แบบรายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (CGEO) และศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (GFP)
(4) ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
(5) (ร่าง)หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖

[ดาวน์โหลดทั้งหมด]
แบบรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ปีงบประมาณ 2554
แบบฟอร์มผู้ทรงคุณวุฒิ