เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายระดับ


- นโยบายการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย [.pdf] โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายสมชาย เจริญอำนวยสุข)

- แนวนโยบายการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย[.pdf] โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางรัชนี สุดจิตร์)

- การบูรณาการแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2555-2559) กับแผนพัฒนาจังหวัด [.rar] โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี (นางพรสม เปาปราโมทย์)

- กระเทาะเปลือกเจนเดอร์ : ความแตกต่างของเพศกับบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายและการขัดเกลาทางสังคม [.pdf] โดย หัวหน้ากลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก (นางดวงสุดา เมืองวงษ์)

[พฤษภาคม 2556]
        ** แนวทางการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2556**

แนวทางการจัดประชุมสมัชชาสตรีฯ [.pdf]
แนวทางการจัดประชุมสมัชชาสตรีฯ [.zip]

           เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี
                    ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ

- การบรรยาย "สิทธิและสวัสดิการสำหรับแรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน"
- การบรรยาย "ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกับกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี"
- การบรรยาย "ความรุนแรงอันมีรากฐานมาจากบทบาทหญิงชาย"
- การบรรยาย "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑"
- การบรรยาย "พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖"
- การบรรยาย "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐"
- การบรรยาย "การเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"
- การบรรยาย "สิทธิและสวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. ที่สตรีควรจะได้รับ"
เอกสารประกอบการบรรยาย "อนาคตสตรีไทย"
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
โดย นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แผนพัฒนาสตรี ฉบับที่ 11 / (ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปการปรับปรุงรายงานการอนุวัติอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖-๗ (ฉบับรวม)
เอกสารประกอบการบรรยาย "การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ปี 2555"
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัว
และแนวทางการดำเนินงานสมัชชาครอบครัวกับเจ้าหน้าที่ พมจ.
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕