งานวิจัย
การศึกษาวิจัย  โครงการศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Stakeholders) ต่อการมีส่วนร่วมในากรปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย (ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลใน 4 จังหวัด 4 ภาค)
 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ไทย / อังกฤษ)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล บรรณานุกรมงานวิจัยด้านสตรี และสังเคราะห์งานวิจัย
 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
บรรณานุกรมงานวิจัย
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง บทบาทชุมชนที่พึงประสงค์ในการ ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิง และเด็ก    
 
บทสรุปของผู้บริหาร
   
 
สารบัญ
   
 
บทที่ 1บทนำ
   
 
บทที่ 2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
   
 
บทที่ 3 ผลการศึกษาและวิเคราะห์
   
 
บทที่ 4 บทสรุป
   
 
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ
   
 
ภาคผนวก
   
 
บรรณานุกรม
   
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัว ของผู้ตกเป็นเหยื่อ
และกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะกรณี
การค้าหญิงและเด็ก
   
 
รายงานการวิจัย
   
สรุปผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน
การสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ผู้หญิงและการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสังคม
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
   
 
รายงานการ
   
การประเมินคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายดีเด่น    
 
รายงานการการศึกษา
   
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   
การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2553    
 
เอกสารประกอบ
   
โครงการการศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ    
 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
การสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย    
 
รายงานผลการสำรวจ
   
การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    
 
รายงานการวิจัย
   
   
การสำรวจเจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย    
 
รายงานการการศึกษา
   
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   
 
เอกสารฉบับสมบูรณ์
   
   
รางงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรี
และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
   
 
บทสรุปผู้บริหาร
   
 
คำนำ
   
 
สารบัญ
   
 
สารบัญตาราง
   
 
รายงานการศึกษา
   
 
บรรณานุกรม
   
   
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิสตรี
และผลกระทบจากพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘และพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑
   
 
บทสรุปผู้บริหาร
 
รายงานการสำรวจความคิดเห็น
   
   
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรี
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
   
 
สรุปผลการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
   
   
ทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไก
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ
   
 
สรุปผลการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)
   
   
การติดตามและกำกับการดำเนินงานโครงการ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้นำในการสร้างสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2556
   
 
สรุปผลการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)