กฏหมาย
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาค
กฎหมายที่ต่อต้านการค้าหญิงและเด็ก
แผนปฏิบัติการปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตร
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เสนอขอแก้ไข
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555
กฎหมาย/ระเบียบที่มีการแก้ไขแล้ว
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550

  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลผลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
  พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 มาตรา ๘ , ๙ , ๑๑ , ๒๒๖/๔
มติคณะรัฐมนตรี
 
<<  Back >>